پرینت
  • English (English)
  • العربية (Arabic)

 هادی های هوایی روکش دار

هادی های هوایی روکش در مقایسه با هادی های هوایی لخت  ، دارای مزایای فراوانی می باشند. که از بارزترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

حفظ ایمنی افراد ،کاهش نشتی و برق دزدی ، کاهش قعطی ها ، حفظ محیط زیست از طریق کاهش شاخه زنی و قطع درختان کاهش خوردگی هادیها ناشی از شرایط جوی ،امکان استفاده در معابر باریک و تنگ ، کاهش هزینه های نگهداری خط.

انواع کابل های آلومینیوم :

کابل های خود نگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده ACSR

کابل های خود نگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده آلومینیوم آلیاژی

کابل های خود نگهدار فشار ضعیف با نگهدارنده تمام فولادی